Uslovi korišćenja

Sajt Okreni Obrni je edukativno zabavnog karaktera koji pruža uslugu elektronske trgovine i oglašavanja.Sajt mogu da koriste sva fizička lica koja su napunila 18 godina.Takođe Sajt mogu da koriste i pravna lica.Sajtu mogu da pristupe i objavljuju svoje oglase samo registrovana lica.Ukoliko ste se registrovali na Sajt Okreni Obrni dužni ste da se pridržavate sledećih odredbi datih odnosno napisanih u nastavku.

Trebali biste pažljivo pročitati sledeće Uslove i (takođe se nazivaju „Uslovi korišćenja“, „Uslovi korišćenja“ ili „TOS“). Vaša upotreba naših usluga podrazumeva da ste pročitali i prihvatili ove odredbe i uslove. Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem okreniobrni.com sajta. Sajt koji se nalazi na Internet adresi https://okreniobrni.com (u daljem tekstu: Servis) predstavlja internet uslugu elektronske trgovine i oglašavanja koju pruža OkreniObrni.

Sledeći uslovi i uslovi regulišu svu upotrebu Veb lokacije (OkreniObrni) i svih sadržaja, usluga i proizvoda dostupnih na ili preko Veb lokacije. Sajt je ponuđen na osnovu vašeg prihvatanja bez modifikacije svih uslova i odredaba sadržanih u ovom dokumentu, kao i svih ostalih povezanih operativnih pravila i smernica (uključujući, bez ograničenja, političku politiku [Okreni Obrni]).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj sporazum pre nego što pristupite ili koristite veb lokaciju [Okreni Obrni]. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela veb sajta, slažete se da ćete postati obavezni uslovima ovog ugovora. Ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora, onda ne možete pristupiti veb lokaciji ili koristiti bilo kakve usluge. Ako se ovi uslovi i uslovi smatraju ponudom od [Okreni Obrni], prihvatanje je izričito ograničeno na ove uslove.

Pristupom i korišćenjem Servisa Sajta, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor o pristupu sa OkreniObrni, kao pružaocem usluge elektronske trgovine i oglašavanja.

Servis nije zamena za bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima niti Sajt pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge osim opisane usluge elektronske trgovine i oglašavanja.Sajt Okreni Obrni ni na koji način suštinski ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici , niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.Sajt Okreni Obrni ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj, komentare i ocene.Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Sajt Okreni Obrni ne moderira, ne modifikuje niti na bilo koji način suštinski utiče na navedeni sadržaj i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio.Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu.Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime.Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Okreni Obrni da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga.Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.Prava pristupa koja su vam dodeljena pod uslovima korišćenja su neprenosiva bez izričite pismene dozvole vlasnika [Okreni Obrni]. Vi ste odgovorni za postupke bilo koje druge osobe koja može iskoristiti vaša prava pristupa na veb lokaciji [Okreni Obrni].Sajt je dostupan samo osobama koje imaju najmanje 18 godina. Ako još uvek niste stariji od 18 godina, morate odmah da prekinete sa korišćenjem Veb lokacije.Naši osnovne usluge su besplatne za korisnike. Međutim, možemo ponuditi neke plaćene nadogradnje za napredne funkcije kao što su postavljanje reklamnih banera ili dodatni prostor reklamiranje.Naše usluge su dizajnirane da korisnicima veb stranica daju što više kontrole i vlasništva nad njihovom lokalnom stranom i da ohrabre korisnike / članove da se slobodno izražavaju. Međutim, svaki korisnik mora biti odgovoran za sadržaj svoje stranice. Konkretno, kao korisnik, morate biti sigurni da nijedan od zabranjenih stavki koji su navedeni ispod ne pojavljuju se na vašoj lokaciji ili se ne povezuju sa vašeg naloga(stvari poput neželjene pošte, virusa ili sadržaja mržnje).

otvoreno uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu ili pojedinca;

uznemirava ili promoviše uznemiravanje druge osobe;

eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način;

sadrži nagost, preterano nasilje ili uvredljiv sadržaj ili sadrži vezu do web-sajtova za odrasle;

traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina;

javno objavljuje informacije koje predstavljaju ili stvaraju rizik po privatnost ili bezbednost bilo koje osobe;

sadrži ili promoviše informacije za koje znate da su netačn ili koje navode na pogrešan zaključak ili promovišu nedozvoljene aktivnosti ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan ili klevetnički;

sadrži ili promoviše nedozvoljenu ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe;

uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“;

sadrži stranice sa ograničenim pristupom ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke ili skrivene stranice ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama);

podstiče ili promoviše kriminalne aktivnosti ili poslove ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti ili pronalaženje ili kreiranje računarskih virusa;

traži lozinke ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika;

uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje ili piramidalne šeme;

uključuje fotografiju ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe;

krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora ili neka druga lična prava.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena ili zabranjena na Servisu:

kriminalne ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne;

oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa;

zaobilaženje ili izmena, pokušaj da se zaobiđe ili izmeni, podsticanje ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija ili softvera koji su deo Servisa;

falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor;

aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera ili hardvera ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje ili pristup računaru ili računarskoj mreži;

mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta ili mreže;

prekrivanje ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a ili na neki drugi način;

uključujući HTML, CSS ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja;

bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika ili video zapisa;

mešanje sa, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa ili na mreži ili uslugama povezanim sa Servisom;

imitiranje ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica;

korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku ili odavanje lozinke trećim licima ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;

prodaja ili prenos korisničkog profila na neki drugi način;

korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo ili povredilo neko lice i pokušaj da se to uradi;

nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu ili prihvatanje uplate ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe;

brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja;

korišćenje meta oznaka ili drugog skrivenog teksta ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije;

pokušaj da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa ili prekrše bilo koje bezbednosne mere ili mere provere identiteta;

prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole;

imitiranje ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa ili drugi vidovi prevare;

korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama ili povreda Servisa ili bezbednosti mreže.

Sajt Okreni Obrni ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Okreni Obrni može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Okreni Obrni će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Okreni Obrni zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Sajta Okreni Obrni koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili u slučaju da Sajt Okreni Obrni ne može da verifikuje ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Sajtu Okreni Obrni.

Intelektualna svojina

Ovaj ugovor se ne prenosi sa [Okreni Obrni] vama niti bilo kojoj trećoj strani. [Okreni Obrni], ili [okreniobrni.com], logotip [Okreni Obrni], i svi ostali zaštićeni znakovi, servisne oznake, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa [Okreni Obrni] ili veb-sajtom su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštitni znaci licencirani [Okreni Obrni] ili

[okreniobrni.com]

. Ostali zaštitni znaci, servisni znaci, grafika i logotipi koji se koriste u vezi sa Vebsajtom mogu biti žigovi drugih trećih lica. Vaša upotreba veb sajta ne daje vam nikakvo pravo ili licencu za reprodukovanje ili na drugi način korišćenje bilo kojeg dela[Okreni Obrni] ili zaštitnih znakova.

Vlasništvo

Ne tražite pravo intelektualne svojine ili isključivo vlasništvo nad nekim od naših usluga, bez obzira da li ste modifikovani ili nemodifikovani. Sve usluge su vlasništvo [Okreni Obrni]. Naše usluge su pružene „kao što je“ bez ikakve garancije, bilo izražene ili implicitne. U svakom slučaju naša organizacija (ili bilo koje preduzeće ili pojedinac povezano sa [Okreni Obrni] ne odgovara za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, direktne, indirektne, posebne, kaznene, slučajne ili posledične ili druge gubitke koji proizlaze iz upotreba ili nemogućnost korišćenja naših proizvoda ili usluga.

Kršenje autorskih prava

Kako [Okreni Obrni] traži od drugih da poštuju svoja prava intelektualne svojine, poštuje prava intelektualne svojine drugih. Ako verujete da materijal koji se nalazi na ili povezuje sa [Okreni Obrni] krši vaše autorsko pravo, ohrabrujete se da obaveste [Okreni Obrni]. [Okreni Obrni] će odgovoriti na sva takva obaveštenja, u zavisnosti od toga kako je to potrebno ili odgovarajuće uklanjanjem materijala koji prekrši ili onemogućavaju sve veze sa materijalom koji prekrši. U slučaju posetioca koji može povrediti ili ponoviti kršenje autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine [Okreni Obrni] ili drugih, [Okreni Obrni] može, po svom nahođenju, prekinuti ili uskratiti pristup i korišćenje veb sajta. U slučaju takvog prekida, [Okreni Obrni] neće imati obavezu da vrati povraćaj bilo kakvih iznosa koji su prethodno plaćeni [Okreni Obrni].

Oglašavanje

Prenosilac oglasne poruke je Sajt Okreni Obrni koji je pružalac usluge elektronske trgovine i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Interneta.Za sadržaj, tačnosti i ispravnost, kao i validnost, odnosno dozvoljenost oglasne poruke odgovornost snosi isključivo lice koje je oglasnu poruku unelo. Za sve pravne posledice koje nastanu unosom oglasne poruke, odgovara isključivo lice koje je oglasnu poruku na Servis unelo. Sajt Okreni Obrni zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše odredbe zakona Republike Srbija, a naročito Zakon o oglašavanju. U slučaju prijema takvog oglasa, Okreni Obrni će kontaktirati oglašivača radi izmene oglasne poruke. Okreni Obrni može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju da odbije postavljanje bilo koje oglasne poruke kojom se krše odredbe Zakona ili ovih Uslova korišćenja, ali ne odgovara za sadržaj takve poruke, već za sadržaj odgovara isključivo lice koje se oglašava, odnosno koje je takav sadržaj dostavilo.Sajt Okreni Obrni prenosom oglasnih poruka ne vrši posredovanje.

Registracija na Servis za fizička lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.Takođe registracija na Servis za pravna lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.Registrovani korisnici se obavezuju da će informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih je došao putem Servisa koristiti isključivo u za to namenjenu svrhu i da ih u druge svrhe neće koristiti. Svako korišćenje informacija suprotno ovim Uslovima korišćenja za sobom povlači odgovornost u skladu sa Zakonom.

Ograničenje od odgovornosti

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Okreni Obrni ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Tekstovi (komentari), ocene i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Sajt Okreni Obrni ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Okreni Obrni ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili suštinsku izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.
Sajt Okreni Obrni zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno ispravi pravopisne i gramatičke korekcije koje ni na koji način ne utiču na podatke i integritet podataka koje korisnik putem Servisa postavlja.

Ova odredba o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje,
Sajt Okreni Obrni nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog.
Sajt Okreni Obrni nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Kao pružalac usluge elektronskog trgovanja i oglašavanja,
Sajt Okreni Obrni nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice, korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi jer niti inicira prenos niti vrši odabir sadržaja koji se prenose niti je izuzela ili izmenila podatke u sadržaju koji se prenosi niti je odabrala primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.


Sajt Okreni Obrni ne garantuje za ponašanje trećih lica ni svojih korisnika.
Sajt Okreni Obrni , pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će Korisnik koji se oglasio biti kontaktiran povodom tog oglasa od strane trećih lica (odnosno da će zaključiti pravni posao koji je predmet oglasa), kao ni da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite podatke.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Sadržaj objavljen na drugim veb sajtovima

Nismo pregledali i ne možemo pregledati sve materijale, uključujući i računarski softver, koji su dostupni putem veb lokacija i veb stranica kojima linkovi [Okreni Obrni] povezuju i koji povezuju na [Okreni Obrni]. [Okreni Obrni] nema nikakvu kontrolu nad onim sajtovima i veb stranicama koje nisu [Okreni Obrni] i nije odgovorna za njihov sadržaj ili njihovu upotrebu. Povezivanjem na veb lokaciju ili veb stranicu ne [Okreni Obrni], [Okreni Obrni] ne predstavlja ili podrazumeva da podržava takvu veb lokaciju ili veb stranicu. Vi ste odgovorni za preduzimanje mera predostrožnosti kako bi se zaštitili i vaši računarski sistemi od virusa, crva, trojanskih konja i drugih štetnih ili destruktivnih sadržaja. [ime-sajta] odbija bilo kakvu odgovornost za svaku štetu koja proizilazi iz vaše upotrebe veb stranica i veb stranica koje nije [Okreni Obrni].

Rešavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Promene uslova korišćenja


Sajt Okreni Obrni ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati email svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.Korišćenjem ovog Veba slažete se da ćete biti vezani tada važećom verzijom ovih Uslova korišćenja.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

Svi ne-ljudski posetioci ovih Veb lokacija smatraće se agentima pojedinca koji kontrolišu, autore ili na drugi način koriste ih. Takvo lice će se smatrati odgovornim za postupke svojih uređaja za nečuvane posetioce na isti način kao da su lično posetili Veb lokaciju.